EZERKRASTI

Pamatskola

Sprīdītis (Rīgas Ezerkrastu pamatskolas himna)

Katrā no mums dzīvo sprīdītis mazs,

Iznācis no senas pasakas.

Katram gribas lielo laimi gūt,

Gribas drošam, labam, stipram būt.

Taču princeses tik reti smaida mums,

Biežāk lienītes pēc katra no mums skumst,

Tik ar gadiem sirds un dvēsele jūt –

Ak, kā atkal gribas mājās būt!

Mūzikas autors: Imants Paura

 

Rīgas Ezerkrastu pamatskola īsteno pamatizglītības programmu (21011111), kuras galvenais mērķis izglītojamajiem nodrošināt iespēju apgūt pamatprasmes kā zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai aktivitātei, sociālai iekļautībai un nodarbinātībai, sekmīgai izglītības turpināšanai ģimnāzijās un vidusskolās.

Savukārt pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611) tiek sniegts vispusīgs atbalsts ikvienam izglītojamajam, apzinoties viņa psiholoģiskās, sociālpedagoģiskās un fiziskās vajadzības. Izglītojamajiem atbalstu un drošību sniedz skolas administrācija, pedagogi un atbalsta personāls: sociālais pedagogs, izglītības psihologs, medmāsa, speciālais pedagogs, logopēds, smilšu terapijas speciālists un pedagoga palīgi.

 

Rīgas Ezerkrastu pamatskolas interešu izglītība 

Rīgas Ezerkrastu pamatskolas nodrošina pagarinātās darba dienas grupas 1.-2.klasēm un izglītojamiem, kas mācās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611).